karate chur header
  • f4ec48b6-cb93-48b5-88bb-bda688aad753
  • p1000888
  • p1000875
  • img_4506
  • dsc_3620
  • dsc_3468
  • dsc_3373
  • dsc_3107
  • dsc_3072
  • dsc_3065

Prüfungen 13

Prüfung vom 14. Dezember 2013 (Nationale Prüfung)

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Thavarasah   Sutharshan

2.   Kyu

 

Prüfung vom 07. Dezember 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Badurek   Kalani

4.   Kyu

Norsang   Tenzin

7.   Kyu

Sritharan   Sharon

7.   Kyu

Cajacob   Samira

8.   Kyu

Raschein   Carolina

8.   Kyu

Hamakarim   Hovar

9.   Kyu

Kohler   Tobias

9.   Kyu

Mengelt   Leandro

9.   Kyu

 

Prüfung vom 28. November 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Cajacob   Dario

10.   Kyu

Dabow   Zoe

10.   Kyu

Kollegger   Sina

10.   Kyu

Pirabakar   Sinthusan

10.   Kyu

Thangalingam   Kishor

10.   Kyu

 

Prüfung vom 19. September 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Brenner   Saskia

9.   Kyu

Mendes   Barbara

9.   Kyu

 

Prüfung vom 28. Juli 2013 (Sommerlager)

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Cajacob   Raphael

2.   Kyu

 

Prüfung vom 06. Juni 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Arangio   Jacopo

10.   Kyu

Bottoni   Martino

10.   Kyu

Brenner   Saskia

10.   Kyu

Cancedda   Vada

10.   Kyu

Däscher   Joel

10.   Kyu

Höhener   Andrés

10.   Kyu

Kollegger   Timy

10.   Kyu

Laino   Gomez Noé

10.   Kyu

Levy   Demyan

10.   Kyu

Mattli   Andri

10.   Kyu

Mengelt   Leandro

10.   Kyu

Rojas   Sanchez Ramses

10.   Kyu

Soares   Fernandes Patrick

10.   Kyu

 

Prüfung vom 25. Mai 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Gansner   Najda

3.   Kyu

Laim   Sergio

3.   Kyu

Albanesi   Alessia

5.   Kyu

Arthur   Chandran Alex

5.   Kyu

Gansner   Luca Remo

5.   Kyu

Janka   Aron

5.   Kyu

Janka   Samira

7.   Kyu

Vijayakumaran   Abinash

7.   Kyu

Aziri   Fiona

7.   Kyu

Dickenmann   Olivia

8.   Kyu

 

Prüfung vom 16. Mai 2013

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Adjovi   Sena Amel

9.   Kyu

Cavegn   Tanja

10.   Kyu

Hamakarim   Hovar

10.   Kyu

Kohler   Tobias

10.   Kyu

Soares   Beatriz

10.   Kyu