karate chur header
  • img_1315
  • img_1298
  • img_1290
  • img_1278
  • img_1273
  • img_1372
  • img_1346
  • img_1340
  • img_1331
  • img_1320

Prüfungen 12

Prüfung vom 15. Dezember 2012

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Thavarasah   Sutharshan

3.   Kyu

Badurek   Kalani

5.   Kyu

Sivanantham   Kowthan

5.   Kyu

Patscheider   Noel

6.   Kyu

Flores   Raphael

8.   Kyu

Norsang   Tenzin

8.   Kyu

Rudolf   Shana

8.   Kyu

Sritharan   Sharon

8.   Kyu

Cajacob   Samira

9.   Kyu

Columberg   Jarno

9.   Kyu

Raschein   Carolina

9.   Kyu

 

Prüfung vom 20. September 2012

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Brenner   Seraina

10.   Kyu

Mendes   Barbara

10.   Kyu

 

Prüfung vom 22. Juli 2012 (Sommerlager)

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Sempai   Gabathuler Tanja

1.   DAN

 

Prüfung vom 02. Juni 2012

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Cajacob   Raphael

3.   Kyu

Gansner   Nadja

4.   Kyu

Laim   Sergio

4.   Kyu

Albanesi   Alessia

6.   Kyu

Arthur   Chandran Alex

6.   Kyu

Gansner   Luca Remo

6.   Kyu

Janka   Aron

6.   Kyu

Janka   Samira

8.   Kyu

Vijayakumaran   Abinash

8.   Kyu

 

Prüfung vom 10. Mai 2012

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Aziri   Fiona

9.   Kyu

Dickenmann   Olivia

9.   Kyu

Sarkar   Timo

9.   Kyu

Schlegel   Noela

9.   Kyu

Adjovi   Sena Amel

10.   Kyu

Prüfung vom 26. Januar 2012

NAME   / VORNAME:

GRAD:

Flores   Rafael

9.   Kyu

Norsang   Tenzin

9.   Kyu